Bestuursrecht
Zaken waarbij overheidsbesluiten of een besluit van een openbaar lichaam ten grondslag ligt. Buro Bestuursrecht kan u bijstaan in een zienswijze-, bezwaar-, rechtbank- en hoger beroepsprocedure. Dat kan als eisende partij, verwerende partij of als derde belanghebbende.

Ambtenarenrecht
Dit rechtsgebied heeft betrekking op de relatie tussen werknemer en werkgever binnen de publieke sector. Denk aan: rechtspositie van de ambtenaar, re-integratie, ontslag, disciplinaire maatregelen, schorsingen en medezeggenschap. Hierbij kan het gaan over gemeenteambtenaren, trentvolgers of rijksoverheid.

Onderwijsrecht
Buro Bestuursrecht kan u helpen op het gebied van relatie tussen werknemer en werkgever. Daarbij moet u denken aan rechtspositie onderwijspersoneel, ontslag, ziekte, re-integratie, disciplinaire maatregelen, etc. Ten aanzien van leerlingen/studenten en ouders adviseren we u ook over uw rechten en plichten. Gedacht kan worden aan schorsing, klachten en disciplinaire maatregelen. Ook medezeggenschapsorganen kunnen advies inwinnen omtrent juridische vraagstukken.

Vreemdelingenrecht
Buro Bestuursrecht adviseert en verleent rechtsbijstand op het gebied van nationale en internationale migratie. We zijn graag betrokken vanaf de aanvraag voor het voeren van een juiste processtrategie.

Civielrecht
Wij bieden u juridische advisering, bemiddeling en procesvertegenwoordiging als eiser en gedaagde bij kantoorzaken. Ook bij de rechtbank kunnen we u bijstaan u gedaagde partij bent. Onder civielrecht vallen o.a. huurrecht en arbeidsrecht.

Huurrecht
Buro Bestuursrecht richt zicht hierbij op huurrecht voor de particulieren en bedrijfsruimte. Gedacht moet worden aan advies, bemiddeling en procesvertegenwoordiging tussen huurder en verhuurder.

Arbeidsrecht
Buro Bestuursrecht helpt u bij alle zaken die zich voordoen tussen werknemer en werkgever op het vlak van civiele arbeidsrecht, waaronder: functioneringsvraagstukken, ziekte en re-integratie, ontslag en disciplinaire maatregelen.

Beslag/Executierecht
Bij beslagrecht wordt er beslag gelegd op bezittingen of geld of wordt een vonnis geëxecuteerd. Buro Bestuursrecht kan u bijstaan als u gedaagde partij bent.

Strafrecht/Boetes/Overtreding
Bij overtredingen van het Wetboek van Straf en verkeersovertredingen staat Buro Bestuursrecht u bij.