BESLAG EN EXECUTIERECHT

Bij beslagrecht wordt er beslag gelegd op bezittingen of geld of een vonnis geëxecuteerd. Buro Bestuursrecht kan u bijstaan als u gedaagde partij bent.

HUURRECHT

Buro Bestuursrecht richt zicht hierbij op huurrecht voor de particulieren en bedrijfsruimte. Gedacht moet worden aan advies, bemiddeling en procesvertegenwoordiging tussen huurder en verhuurder.

CIVIELRECHT

Wij bieden u juridische advisering, bemiddeling en procesvertegenwoordiging als eiser en gedaagde bij kantoorzaken. Ook bij rechtbank kunnen we u bijstaan als u gedaagde partij bent. Onder civielrecht vallen o.a. huurrecht en arbeidsrecht.

ONDERWIJSRECHT

Buro Bestuursrecht kan u helpen op het gebied relatie werknemer en werkgever. Daarbij moet u denken aan rechtspositie onderwijspersoneel, ontslag, ziekte, re-integratie, disciplinaire maatregelen, etc. Ten aanzien van leerlingen/studenten en ouders adviseren we ook over uw rechten en plichten. Gedacht kan worden aan schorsing, klachten en disciplinaire maatregelen. Ook medezeggenschapsorganen kunnen advies inwinnen omtrent juridische vraagstukken.

ARBEIDSRECHT

Buro Bestuursrecht helpt u bij alle zaken die zich voordoen tussen werknemen en werkgever op het vlak van civiele arbeidsrecht, waaronder: functioneringsvraagstukken, ziekte en re-integratie, ontslag en disciplinaire maatregelen.

AMBTENARENRECHT

Dit rechtsgebied heeft betrekking op de relatie tussen werknemer en werkgever binnen de publieke sector. Denk aan: rechtspositie van de ambtenaar, re-integratie, ontslag, disciplinaire maatregelen, schorsingen en medezeggenschap. Hierbij kan het gaan over gemeenteambtenaren, trentvolgers of rijksoverheid.

BESTUURSRECHT

Zaken waarbij overheidsbesluiten of een besluit van een openbaar lichaam ten grondslag ligt. Buro Bestuursrecht kan uw bijstaan in een zienswijze-, bezwaar-, rechtbank- en hoger beroepsprocedure. Dat kan als eisende partij, verwerende partij of als derde-belanghebbende.