Corona: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkonderhoud (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling geïntroduceerd, namelijk de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds kort een aanvraag doen. Deze maatregel is een versoepeling van de werktijdverkorting maatregeling en is bedoeld om werkgevers, die omzetverlies lijden, tegemoet te komen zodat zij alle medewerkers zo door kunnen betalen.

Continue Reading

Aanpassing contracturen

Werk je als werknemer meer uren dan in jouw contract staat opgenomen? Maak dan hiervan melding bij jouw werkgever. Doe je hier niets aan, dan mis je misschien een groot deel van je loon als je ziek bent en daarnaast bouw je minder vakantiedagen op.

Continue Reading

WAB: payroll

In deze blog staat het onderwerp payroll centraal. Zoals eerder is aangegeven, is op 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de WAB op 1 januari 2020 krijgen payrollwerknemers dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers met een arbeidsovereenkomst.

Continue Reading

Bedrijfsarts tijdig inschakelen

Het is essentieel om de bedrijfsarts zo spoedig mogelijk in te schakelen bij een zieke werknemer. Indien de werkgever dit niet op tijd doet, kan dit hem duur komen te staan. Dit heeft de rechtbank Rotterdam onlangs bepaald. De rechter was in deze zaak van mening dat het enkele feit dat de werknemer een periode onbereikbaar is geweest, de werkgever niet ontslaat van de verplichting de bedrijfsarts op de hoogte te stellen.

Continue Reading

Is het nog mogelijk om uw woning via Airbnb te verhuren?

In de regels van de gemeente Amsterdam voor woningverhuur aan toeristen via AirBnB blijkt een fout te staan. De gemeente Amsterdam biedt namelijk haar inwoners ten onrechte de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van het verbod om zonder vergunning een woning aan toeristen te verhuren via AirBnB. Door de Raad van State is op 29 januari 2020 bepaald dat de vrijstellingsmogelijkheid in strijd is met de Huisvestingswet en daarom ‘onverbindend’ is.

Continue Reading

De aanzegboete/aanzegvergoeding

Op de werkgever rust een aanzegplicht. Indien de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden aangaat, moet hij de werknemer minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst verlengt of beëindigt. De werkgever mag ook reeds bij aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. De werkgever heeft dus een aanzegverplichting waar een termijn aan verbonden is. Als hij deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, komt aan de werknemer het recht op een aanzegvergoeding toe, ter hoogte van één maandloon. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd.

Continue Reading

De WNRA: ontslagprocedure

Door de invoering van de Wnra zal de bestuursrechtelijke ontslagroute die voor de ambtenaar voorheen gold komen te vervallen, met als gevolg dat de ambtenaar de civiele ontslagroute zal moeten volgen. In deze blog zullen wij u meenemen in de veranderingen met betrekking tot het ontslagrecht.

Continue Reading