De aanzegboete/aanzegvergoeding

Op de werkgever rust een aanzegplicht. Indien de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden aangaat, moet hij de werknemer minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst verlengt of beëindigt. De werkgever mag ook reeds bij aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. De werkgever heeft dus een aanzegverplichting waar een termijn aan verbonden is. Als hij deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, komt aan de werknemer het recht op een aanzegvergoeding toe, ter hoogte van één maandloon. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd.

Aanspraak

Om aanspraak te kunnen maken op de boete dient de werknemer binnen twee maanden een beroep te doen op de niet nakoming van de aanzegplicht, door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de daartoe bevoegde rechtbank. Het handhaven ligt dus in de handen van de werknemer. Indien de werknemer zelf geen beroep doet op het niet nakomen van de aanzegplicht, komt de aanspraak te vervallen.

Denkt u aanspraak te maken op een aanzegvergoeding, wacht dan niet te lang en neem contact met ons op, voordat uw recht komt te vervallen, via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon: 020 4121904.