WAB: cumulatiegrond

Vanaf 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) in werking treden. Met de komst van de WAB zal een nieuwe ontslaggrond worden gepubliceerd: de i-grond ofwel cumulatiegrond. In deze blog zal de nieuwe ontslaggrond centraal staan.

De huidige ontslaggronden

Het huidige ontslagrecht kent een gesloten stelsel van ontslaggronden op basis waarvan de werkgever in beginsel mag opzeggen. Het gaat om de volgende ontslaggronden:

a.         Bedrijfseconomische redenen;

b.         Langdurige arbeidsongeschiktheid;

c.         Frequent ziekteverzuim;

d.         Disfunctioneren;

e.         Verwijtbaar handelen of nalaten;

f.          Werkweigering wegens gewetensbezwaren;

g.         Verstoorde arbeidsverhouding;

h.         Andere omstandigheden.

Op dit moment dient tenminste één ontslaggrond, die de werkgever hanteert, voldragen te zijn. Dit betekent dat aan alle eisen die de wet stelt moet zijn voldaan. Bij bijvoorbeeld disfunctioneren moet volgens de wet zijn voldaan aan de volgende eisen:

  • de werknemer moet tijdig zijn geïnformeerd over zijn disfunctioneren;
  • de werkgever moet de werknemer in voldoende mate in staat stellen om te verbeteren;
  • de werkgever is niet tekort geschoten in de zorg voor scholing of de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Als niet aan alle bovenstaande eisen is voldaan dan is de ontslaggrond niet voldragen en kan de werknemer niet worden ontslagen.

Nieuwe ontslaggrond

Bij ontbinding op grond van de i-grond (cumulatiegrond) heeft de rechter wel de mogelijkheid om aan de werknemer een aanvullende vergoeding toe te kennen (bovenop de transitievergoeding). Deze vergoeding staat los van de transitievergoeding en de billijke vergoeding. De aanvullende vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding. De rechter bepaalt de hoogte van de aanvullende vergoeding aan de hand van de mate waarin aan de omstandigheden uit de gecombineerde ontslaggronden is voldaan. De rechter moet de aanvulling van de vergoeding ook motiveren.

c.         Frequent ziekteverzuim;

d.         Disfunctioneren;

e.         Verwijtbaar handelen of nalaten;

g.         Verstoorde arbeidsverhouding;

h.         Andere omstandigheden.

Aanvullende vergoeding

Door de cumulatiegrond zal het voor werkgevers mogelijk zijn om ontslaggronden te combineren zonder dat deze gronden voldragen zijn. De cumulatiegrond houdt in dat er sprake moet zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden die zodanig zijn dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De cumulatiegrond is echter alleen van toepassing op de volgende gronden:

Makkelijker ontslaan

Je zou denken dat door deze nieuwe grond het voor werkgevers makkelijker zal zijn om werknemers te ontslaan. Het is dus afwachten hoe de cumulatiegrond en de mogelijk toe te kennen extra vergoeding in de rechtspraak nader wordt uitgewerkt.

Let op!

Ontslag op grond van de nieuwe i-grond is pas mogelijk vanaf 1 januari 2020. Dus de rechter kan pas ontbinden op de cumulatiegrond als het daartoe strekkende ontbindingsverzoek wordt ingediend ná 1 januari 2020.

Wilt u meer informatie over de WAB of de cumulatiegrond? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@burobestuursrecht.nl of per telefoon 020 4121904.

Geef een reactie