WNRA: van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

De grootste verandering die de Wnra met zich mee zal brengen is dat ambtenaren niet meer worden aangesteld maar een arbeidsovereenkomst zullen aangaan. Een aanstellingsbesluit is een eenzijdig besluit genomen door een (overheids) werkgever met alleen een handtekening van de werkgever. Dit verdwijnt met de komst van de nieuwe regeling. De eenzijdige rechtshandeling van de werkgever wordt vervangen met een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is een tweezijdige overeenkomst waarbij de werknemer ten alle tijden ook akkoord moet gaan. Dat betekent voor u dat u eigenlijk ook moet tekenen wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Voor de nieuwe ambtenaar die in dienst treedt na 1 januari 2020 zal dit niet veel problemen opleveren maar voor de zittende ambtenaar is dat een ander verhaal. Veel gemeenten kiezen ervoor om de zittende medewerkers te informeren met een informatieve brief en de eenzijdige aanstelling automatisch om te zetten naar een arbeidsovereenkomst. De ambtenarenwet regelt dat de aanstelling van rechtswege overgaat in een arbeidsovereenkomst, inclusief de bestaande arbeidsvoorwaarden, maar eigenlijk is dit in strijd met het contractenrecht en is het nog maar de vraag hoe de regelingen en bepalingen van toepassing worden verklaard. Misschien is het de gedachte wie zwijgt stemt in maar dat gaat niet op in het contractenrecht. Een arbeidsovereenkomst of welke andere overeenkomst dan ook ontstaat alleen bij een meerzijdige rechtshandeling en dat betekent in de praktijk dat u expliciet moet instemmen.

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bepalingen worden opgenomen. Indien de werkgever een proeftijd wil hanteren of een cao van toepassing wil verklaren, moet hij dit allemaal in de arbeidsovereenkomst aangeven. Zoals eerder is aangegeven zal dat geen probleem zijn voor de nieuwe ambtenaren die aantreden na 1 januari 2020. Voor de medewerkers die al in dienst zijn is het nog maar de vraag hoe de cao en andere regelingen, bijvoorbeeld in het personeelshandboek, van toepassing  worden verklaard op de werknemer.

Tips

  • Wees er als werknemer van bewust dat de werkgever de afspraken moet herbevestigen.
  • Ga na of alle overeengekomen afspraken in het personeelsdossier zitten. Zo niet, dan is het verstandig deze her te bevestigen.
  • Let er bij het verlengen van de arbeidsovereenkomst op of deze moet worden omgezet naar een vast dienstverband.
  • Wees er ook op alert of de cao van toepassing is. Deze is namelijk niet van toepassing zolang deze niet is overhandigd (in bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst).

Geef een reactie