ONDERWIJSRECHT

Buro Bestuursrecht kan u helpen op het gebied relatie werknemer en werkgever. Daarbij moet u denken aan rechtspositie onderwijspersoneel, ontslag, ziekte, re-integratie, disciplinaire maatregelen, etc. Ten aanzien van leerlingen/studenten en ouders adviseren we ook over uw rechten en plichten. Gedacht kan worden aan schorsing, klachten en disciplinaire maatregelen. Ook medezeggenschapsorganen kunnen advies inwinnen omtrent juridische vraagstukken.