Is het nog mogelijk om uw woning via Airbnb te verhuren?

In de regels van de gemeente Amsterdam voor woningverhuur aan toeristen via AirBnB blijkt een fout te staan. De gemeente Amsterdam biedt namelijk haar inwoners ten onrechte de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van het verbod om zonder vergunning een woning aan toeristen te verhuren via AirBnB. Door de Raad van State is op 29 januari 2020 bepaald dat de vrijstellingsmogelijkheid in strijd is met de Huisvestingswet en daarom ‘onverbindend’ is.

Continue Reading

De aanzegboete/aanzegvergoeding

Op de werkgever rust een aanzegplicht. Indien de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden aangaat, moet hij de werknemer minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst verlengt of beëindigt. De werkgever mag ook reeds bij aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. De werkgever heeft dus een aanzegverplichting waar een termijn aan verbonden is. Als hij deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, komt aan de werknemer het recht op een aanzegvergoeding toe, ter hoogte van één maandloon. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd.

Continue Reading

De WNRA: ontslagprocedure

Door de invoering van de Wnra zal de bestuursrechtelijke ontslagroute die voor de ambtenaar voorheen gold komen te vervallen, met als gevolg dat de ambtenaar de civiele ontslagroute zal moeten volgen. In deze blog zullen wij u meenemen in de veranderingen met betrekking tot het ontslagrecht.

Continue Reading

WAB: de ketenregeling wijzigt!

In deze blog zullen wij u meenemen in de wijzigingen van de ketenregeling. De ketenregeling zal, door inwerkingtreding van de WAB, gaan veranderen vanaf 1 januari 2020. De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd overgaat.

Continue Reading
WAB: cumulatiegrond

WAB: cumulatiegrond

Vanaf 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) in werking treden. Met de komst van de WAB zal een nieuwe ontslaggrond worden gepubliceerd: de i-grond ofwel cumulatiegrond. In deze blog zal de nieuwe ontslaggrond centraal staan.

Continue Reading
Top